این دوره آموزشی توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، برای پرسنل سازمان برگزار می گردد. حضور در این دوره فقط برای کارکنان این مجموعه امکان پذیر است.